Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni, ul. Porębskiego 21  tel. 58 625 57 09 ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną:

 

„WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 W GDYNI
UL. PORĘBSKIEGO 21 ORAZ WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO- BUDOWLANYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W GDYNI, UL. PORĘBSKIEGO 21”

 

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2017 r. o godz. 11.00.
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – Waldemar Elwart, tel. 58 625 57 09

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 608741-N-2017.
Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.10.2017 r.


Załączniki do przetargu znajdują się na stronie głównej szkoły oraz na stronie http://gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne,715/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym,500657