Opłata za obiady - maj 2018r.

UWAGA! 

Opłata za obiady w miesiącu maju 2018 r.: 

Uczniowie:
- obiady pełne: 62,70 zł (tj. 19 x 3,30 zł)
- zupy 19,00 zł (tj. 19 x 1zł)  

Termin płatności upływa 11 maja 2018 roku.


Nabór na wolne stanowiska w SP 43 w Gdyni


Spotkanie z muzykiem

W piątek 06.04.2018 nasza klasa 1 d gościła muzyka z orkiestry dętej Gminy Kosakowo - Panią Natalię. Pani Natalia pokazała nam instrument na którym gra - waltornię. Mogliśmy się zapoznać z działaniem takiego instrumentu oraz jego akcesoriami. Wysłuchaliśmy utworu napisanego na waltornię oraz wraz z akompaniamentem rogu zaśpiewaliśmy piosenkę "Panie Janie". Wszyscy byliśmy zachwyceni a lekcja była dla nas za krótka.Wielkanocne jajko w Rivierze

Mamy to

Zwycięzcy konkursu ,,Mowa na cześć Gdyni”

W dniu 14 marca 2018 r. odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni konkurs oratorski „Mowa na cześć Gdyni”, organizowany w ramach XIII edycji Międzyszkolnego Projektu Edukacyjnego „Gdynia, moje miasto – okno na świat” pod patronatem wiceprezydenta miasta Gdyni Bartosza Bartoszewicza. W konkursie wzięło udział 20 mówców z trzynastu szkół gdyńskich: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Jury w składzie: p. Joanna Wrycza-Bekier, doktor nauk humanistycznych, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, p. Karolina Szmytkowska-Michałek, rusycystka i bibliotekarka Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, p. Joanna Popielarczyk, anglistka, p. Maciej Kornecki, polonista oraz p. Karol Dettlaff, założyciel i opiekun Teatru Młodzieżowego w Kosakowie, doktor nauk humanistycznych, teatrolog i kompozytor oceniali występy uczniów.

Uczeń naszej szkoły, Mateusz Okulski z klasy IIa gimnazjum pod opieką p. Beaty Kieras zdobył I miejsce na poziomie klas podstawowych i gimnazjalnych.


Dyrektor, Grono Pedagogiczne SP nr 43 w Gdyni, ul Porębskiego 21 serdecznie zapraszają przyszłych członków społeczności szkolnej: dzieci 7- letnie, 6-letnie oraz 5- letnie 15 marca na ,,Dzień Otwarty” szkoły w godz. 17.00 - 19.00. W programie m.in.: spotkanie z dyrektorem szkoły i nauczycielami, ciekawe zajęcia dla dzieci: „Magiczne laboratorium”, „Szał gier i zabaw”, „Bądź artystą – wyczaruj wielkanocną palmę”, ,,Sportowo na wesoło” (gimnastyczny tor przeszkód, ,,piłką do celu”, zabawy sensoryczne na piankach), ,,Tańce wyginańce” – taniec i rytmika oraz zwiedzanie szkoły.


W sobotę 17 marca w godz. 10.00 - 12.00 zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dzieci siedmio i sześcioletnie, które od września 2018r. rozpoczną naukę w SP 43 w Gdyni.

Planujemy: zabawy ruchowe przy muzyce; zabawy plastyczne- wykonanie koszyczka, kurczaczka, pisanki; zabawy ruchowe ,,Wyginam śmiało ciało”- zabawy z chustą, chłopek, twister, kolorowe krążki; naukę piosenki ,,Pisanki”; poczęstunek. Dzieci powinny mieć wygodny ubiór

i obuwie zmienne.


INFORMACJA RADY RODZICÓW

8 marca o godz.17,00 na stołówce szkolnej odbędzie się zebranie trójek klasowych,OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!! zebranie nie potrwa dłużej jak 30 min .Musimy poruszyć bardzo ważna kwestie!!!!Bardzo proszę o dużą frekwencję.Marzena Toszek


  NATURAL PHENOMENA

Klasa 7 c  na tablicy szkolnego holu przedstawiła w języku angielskim swoje prace i prezentacje na lekcji języka angielskiego o naturalnych zjawiskach w Polsce i na świecie. Nie tylko przez to wzbogacono obce słownictwo, ale też uwrażliwiono uczniów na piękno natury i wzbudzono szacunek do przyrody poprzez poznawanie potęgi jej zjawisk.


Ponowny sukces Ewy Czereśniowskiej z 7 c

Uczennica p. Dariusza Czajki kolejny raz znalazła się w finale Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego - HURRAY! I KNOW ENGLISH! organizowany przez SP 44 w Gdyni. Dla przypomnienia Ewa też jest w finale wojewódzkim,Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego Języka Angielskiego.Wielki Sukces EWY CZEREŚNIOWSKIEJ ( VII c ) w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z J. Angielskiego 2017/2018

Ewa Czereśniowska zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego. Wiktor Konkol był bardzo blisko zakwalifikowaniu się do etapu wojewódzkiego.

Pan Darek Czajka jest dumny ze swoich uczniów i trzyma kciuki za Ewę w finale.Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017

kjp2017.pdf

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych


Uczniowie klasy 7 c :  EWA CZEREŚNIOWSKA  i WIKTOR KONKOL  zakwalifikowali się do konkursu rejonowego  z języka angielskiego. Gratulujemy i trzymamy kciuki !!!


Lista uczniów Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego zakwalifikowanych do etapu rejonowego

wkg.pdf

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni, ul. Porębskiego 21, tel. 58 625 57 09, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na robotę budowlaną:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 W GDYNI UL. PORĘBSKIEGO 21 ORAZ WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W GDYNI, UL. PORĘBSKIEGO 21
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły.
Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2017 r. o godz. 11.00.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60 %, termin wykonania zamówienia – 20%, okres udzielonej gwarancji – 20%
Uprawniony do kontaktu z oferentami – Waldemar Elwart, TEL. 58 625 57 09.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 608741-N-2017. Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.10.2017 r.


siwzsp43gdynia_1.pdf
zal1-formularzoferty.pdf
zal2.-oswiadczenieobrakupodstawdowykluczeniazudziauwpostpowaniu.pdf
zal3-oswiadczenieospelnieniuwarunkowudzialuwpostepowaniu.pdf
zal4-wykazrobotbudowlanych.pdf
zal5-wykazosob.pdf
zal6-oswiadczenieoprzynaleznoscilubbrakuprzynaleznoscidotejsamejgrupykapitalowej.pdf
zal7-zobowiazaniatrzeciegopodmiotudoudostepnieniazasobownazasadachokreslonychwart.22austawypzp.pdf
zal8-wzorumowy.pdf
zal9-wzorgwarancji.pdf
zał. nr 10- Specyfikacja techniczna architektura.zip
zał. nr 11- Specyfikacja teletechniczna.zip
zal.12przedmiar-budowlanyppoz.-2.pdf
zal13-przedmiar-teletechnika.pdf
zal14-przedmiar-praceremontowe.pdfAktualności z życia szkoły przedstawiamy na FB szkoły- https://www.facebook.com/zs11gdyniaeu/